Podjetje se ukvarja z izdelavo in vodenjem projektov s področja inženirskih gradenj s poudarkom na cestni infrastrukturi in z njo povezanimi objekti. V sodelovanju s poslovnimi partnerji nudimo tudi storitve za manjše zasebne investitorje.

Projektiranje cest:

Oddelek za projektiranje cest je usposobljen za izdelavo in vodenje najzahtevnejših projektov s področja cestne infrastrukture. Od projektov za gradnjo avtocest, hitrih, glavnih in regionalnih cest do projektov lokalnih cest, križišč, krožišč, pločnikov, kolesarskih stez,…z vsemi elaborati (katastrski, zakoličbeni,…) potrebnimi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelujemo tudi elaborate prometnih ureditev za pridobivanje soglasij posameznih upravljavcev cest za ureditve prometa v času gradnje.

Projektiranje objektov:

Vzporedno ob projektiranju cest projektiramo tudi objekte (mostove do 25 m razpona, vse vrste podpornih in opornih zidov, zložb, …), ki jih v celoti projektira oddelek za objekte (arhitekturno oblikovanje, statični izračuni, pridobivanje soglasij k gradnji, izdelava opažnih, armaturnih in delavniških načrtov, …). Oddelek izvaja projekte tako v idejnih-začetnih (IZ, IDP) kot v vseh ostalih fazah (PGD, PZR, PZI, PID), ki so potrebni za detajlno in natančno izvedbo objektov na gradbišču.

Objekti projektiranja so:

  • AB mostovi ter prepusti do dolžine 25 m (klasična gradnja)
  • kamniti težnostni zidovi
  • betonski težnostni zidovi
  • AB težnostni zidovi
  • stanovanjski in nestanovanjski objekti (zidane, AB in montažne konstrukcije)…

Nudimo tudi strokovno in tehnično svetovanje v okviru zasnove in detajlov omenjenih objektov.

Geodetska dela:

Inženirska geodezija

Zasebni investitorji:

Za potrebe manjših zasebnih investitorjev nudimo tudi:

  • geodetske posnetke in izdelavo geodetskih načrtov za potrebe gradnje stanovanjskih in ostalih objektov
  • zakoličbe objektov
  • načrte gradbenih konstrukcij (statični preračuni vseh vrst objektov)
  • izdelavo opažnih, armaturnih ter delavniških načrtov…