Ceste

Avtoceste

IDP, PGD, PZI, PZR AC A2 Karavanke – Obrežje

 • odsek: Kronovo – Smednik, pododsek: Kronovo – Dobruška vas,
 • odsek: Smednik – Krška vas, pododsek: Dobruška vas – Smednik

PGD, PZI AC A2 Karavanke – Obrežje

 • odsek: Lešnica – Kronovo (deviacije cest v sklopu avtoceste - kot podizvajalci Projektivnega ateljeja Nizke gradnje Ljubljana)
 • odsek: Hrastje – Lešnica (deviacije cest v sklopu avtoceste - kot podizvajalci Projektivnega ateljeja Nizke gradnje Ljubljana)
 • odsek: Ponikve – Hrastje (del avtoceste s priključkom in z deviacijami - kot podizvajalci Projektivnega ateljeja Nizke gradnje Ljubljana)

PGD, PZI PZR AC A4 Slivnica – Draženci - Gruškovje

 • odsek Slivnica – Hajdina - Draženci (načrt prometne opreme in signalizacije)

Glavne ceste

IDP G1-2 Hajdina – Ormož

 • pododseki: Hajdina – Markovci, Markovci – Gorišnica, Gorišnica – Ormož

PGD, PZI G1-2 Hajdina – Ormož

 • odsek Gorišnica – Ormož

Regionalne in lokalne ceste

 • PGD, PZI ureditve državne ceste št. R3 - 671 Planina mejni prehod Planina, ter ceste JP 693603 Planinska cesta – planinska koča in ureditev parkirišča
 • PGD, PZI ureditve odcepa v Dolenje Lazi na cesti G2-106, odsek 0263 Žlebič – Kočevje v km 1.150
 • PZI preplastitve RC R3-688/1233 Poljčane – Majšperk
 • IDP rekonstrukcije ceste R1-217/1209 Brezovica – Kanižarica
 • IDP rekonstrukcije R1-21771209 Brezovica – Kanižarica od km 0.000 do km 0.500
 • PGD, PZI modernizacija ceste R1-217/1209 Brezovica – Kanižarica od km 0.000 do km 2.000
 • PGD, PZI Obvoznica Krško od km 2.180 do km 4.120
 • PGD, PZI Severna Obvoznica v Kopru
 • PGD, PZI Obvoznica Črnomelj, I. etapa
 • PGD, PZI Obvoznica Črnomelj, II. etapa
 • PZI rekonstrukcije ceste Tržišče – Hotemež od km 6.400 do km 7.580
 • IDP rekonstrukcije ceste R1-217/1209 Brezovica – Kanižarica od km 3.630 do km 7.000
 • PGD, PZI rekonstrukcije LC 191-111 Krški most- Vrbina – Spodnji Stari grad
 • IDP modernizacije RC R3-610/1370 Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija od km 1.050 do km 8.150
 • IDP rekonstrukcije ceste R3-610/1370 Dolenja Trebuša – Sp. Idrija od km 17.500 do km 21.000
 • IDP modernizacije ceste R3-649/2915 Zagradec – Ambrus – Žvirče od km 6.080 do km 10.680
 • PZI rekonstrukcije ceste 4. julija v Krškem RC R1-220, odsek 1334 Krško – Brežice s pločnikom in BUS postajališčem
 • IDP, PZI rekonstrukcije državne ceste G2-105/259, Šmarješka cesta, Mačkovec – Tovarna zdravil Krka od km 0.720 do km 1.600 s pločnikom in kolesarsko stezo
 • IDZ, PZI priključka na državno cesto G2-106 v Prigorici
 • IDP cestne povezave med križiščem pri Mercatorju na cesti G1-5/0361 in križiščem pri novem mostu čez Savo
 • PZI modernizacije ceste R1-217/1209 Brezovica – Kanižarica od km 2.000 do km 3.650

Pločniki

 • PZI pločnika ob cesti R1-219 v Bukošku
 • IDZ, PGD pločnika na Bučki
 • PGD, PZI pločnika ob RC v Dečnih selih
 • PGD, PZI pločniki v Smedniku

Križišča

 • PZI ureditev križišča na DC H1/0224 Otočec – Kronovo v km 1.450 z R3-667/1385 Zbure – Mačkovec in JP za Gorenje Kronovo
 • PZI ureditev križišča na DC H1/1472 Lešnica – Otočec v km 0.770 z R3-667/1385 Zbure – Otočec in LC za Paho in Stari Grad
 • PGD, PZI rekonstrukcije križišča Štefan

Objekti

Mostovi

 • PGD, PZI nadomestnega mostu čez Kotredeščico v Zagorju na R1-222/1228 v km 0.700
 • PGD, PZI ureditev mostu preko Presladolskega potoka
 • PZI ureditve mostu čez potok Močnik v Pohanci
 • PZI ureditve mostu čez Senovški potok
 • PGD, PZI nadomestnega mostu čez Trnavo v Trnavi na R2-447/0290 v km 0.850
 • PZI sanacije mostu čez inundacijo v Sinji gorici na R2-409/0300 v km 11.420
 • PZI mostu čez Lokvanjski potok
 • PZI nadomestnega mostu čez Sušico na R3-671/3921 v km 1.350
 • PZI rekonstrukcije mostu čez Soro na cesti R2-408/1374 v km 20.700
 • IDZ, PZI rekonstrukcije mostu čez Orehovico na cesti R1-221/1227
 • PGD, PZI, PZR za popravilo jezu na Krki v Volavčah v km 56.100
 • PZI sanacije mostu čez Boben na cesti R1-224/1230 v Hrastniku
 • PZI rekonstrukcije mostu čez Medijo v Izlakah na R1-221/1218 v km 0.200
 • PGD, PZI nadomestnega mostu čez Lahomnico v Lahomnem na R3-695/4006 v km 1.140
 • PZI rekonstrukcije mostu čez Sovro na R2-408/1374 v km 14.300
 • PZI rekonstrukcije mostu čez Belco na R3-641/1369
 • PGD, PZI gradnje nadomestnega mostu čez Mirno na R2-417/4326 v km 11.125
 • PZI nadomestnega mostu čez Dovški potok na JP2 691292
 • PGD, PZI rekonstrukcije mostu čez Zabrežnik v Selu a R2-408/1375 v km 3.080
 • PGD, PZI nadomestnega mostu čez Vitovšek na cesti R2-444/347 v km 5.600
 • PGD, PZI nadomestnega mostu čez Branico na cesti R3-614/1050 v km 6.500
 • PGD, PZI mostu na LC Mali Podlog – Veliki Podlog
 • PGD, PZI gradnje mostu čez Sotlo v Imenem na R3-683/1414 v km 1.003
 • IDZ, PGD, PZI obnova mostu na JP 636750 Podgraje
 • PZI nadomestnega mostu čez Dovški potok na LC 191021 Dovško – Dobrova – Plešivec
 • PZI mostu čez Dovški potok na dostopni cesti do lovske koče ob LC 191021 Dovško – Dobrova - Plešivec

Prepusti

 • PGD, PZI nadomestnega prepusta čez Jožetov graben v Grabnarjih na G2-108/1181 v km 9.700
 • PGD, PZI nadomestnega prepusta čez potok v Jablancah na R3-632/1378 v km 4.400
 • PZI sanacija prepustov na R3-688/1233 Poljčane – Majšperk
 • PGD, PZI nadomestnega prepusta na LC Krško – Čretež pri Krškem
 • PZI gradnje nadomestnega prepusta čez potok Nanoščica v Hruševju na R2-409/0306 v km 7.830
 • PZI nadomestnega prepusta na R3-672/3927 Zameško – Kostanjevica v km 4.310
 • PGD, PZI, PZR prepustov na LC Senuše – Veliki Trn
 • PZI nadomestnega prepusta čez Dovški potok na LC 191021 Dovško – Dobrova – Plešivec
 • PZI nadomestnega prepusta čez levobrežni pritok Dovškega potoka na LC 191021 Dovško – Dobrova – Plešivec